Монтаж на абсорбатор в кухня

Монтаж на електроуреди
януари 16, 2020
Керамични плотове
Керамични плотове за кухня – предимства и недостатъци
януари 20, 2020
Show all

Монтаж на абсорбатор в кухня

Кухненския Абсорбатор е предназначен за употреба в домакинството за изсмукване и пречистване на изпарения и миризми, които се отделят при приготвянето на храната.

Правилен монтаж

Преди започване на монтаж на кухненски аспиратор трябва да се обърне внимание на препоръките на производителя на инсталирания уред за готвене (виж монтаж на керамични плотове) – дали над него е разрешено поставяне на абсорбатор.

Важно! Аспираторът не трябва да се монтира над огнища и печки на твърдо гориво.

Ако разстоянието между керамичните котлони и аспиратора е прекалено малко, това може да доведе до повреда на аспиратора, затова проверете минимално предвиденото разстояние в инструкцията за употреба!
За закрепване на кухненския абсорбатор над кухненския плот, трябва да се спазват инструкциите посочени в глава „Монтаж“ на ръководството.

Важно! За полагане на изпускателния тръбопровод е задължително да се използват маркучи или тръби от негорим материал. Такива може да закупите в специализираните магазини или сервизи.

Важно! Отработеният въздух акумулиран от аспиратора, не трябва да се отвежда нито в комин или димоотвод за отработени газове, които служат за отдушник или проветряване на помещения с монтирани камини. Измуквания въздух се отвежда само и единствено в неизползван комин или димоотвод за газове.

Отработеният въздух преминава през маслен филтър и се отвежда чрез димоотвод извън сградата. Наличието на възвратна клапа в изпускателната система дава гаранция, че при изключен (неработещ) абсорбатор няма да се получи нежелан обмен между въздуха в кухнята и чистия въздух отвън. Самата възвратна клапа се монтира в изпускателния щуцер на двигателния блок.

Режими на аспиратора

Режим на рециркулация

Отработеният въздух се пречиства от маслен филтър и допълнително от филтър за миризми. Накрая въздухът се връща обратно в кухнята.

Режим с външен вентилатор (Абсорбатори от нов тип)

При абсорбатори, които са предвидени за работа с външен вентилатор, се монтира изсмукващ вентилатор извън помещението на място по ваш избор. Външният вентилатор се свързва чрез управляващ кабел с абсорбатора и се управлява чрез специален софтуер или чрез обслужващите елементи на абсорбатора.

Автоматично управление (Абсорбатори от последно поколение)

Тази опция се предлага при най-съвременните абсорбатори, при които има вградена комуникационна функция. Тя позволява автоматично управление на абсорбатора в зависимост от работното състояние на независим електрически плот с котлони
Плотът с керамични котлони предава на абсорбатора информацията за работното състояние.

  • При включване на котлон автоматично се включва осветлението на котлона и след кратко време вентилатора на абсорбатора.
  • По време на готвенето абсорбаторът избира автоматично степента на вентилатора. Височината на степента на вентилатора зависи от броя на включените котлони и избраните степени на готвене.
  • След готвенето вентилаторът и осветлението на котлоните автоматично се изключват след зададеното допълнително време за действие.

Монтажна схема

Препоръки за монтаж на електроуреди

  • За свободна и безпроблемна работа под абсорбатора също и над електрически котлони се препоръчва разстояние от минимум 650mm.
  • При избора на монтажната височина вземайте предвид ръста на ползвателя. Трябва да е възможна свободна работа на котлона и оптимално управление на абсорбатора.
  • Имайте предвид, че изпаренията от готвенето се поемат по-лошо с увеличаващото се разстояние.
  • За да могат изпаренията от готвенето да се обхванат оптимално, е необходимо аспираторът да бъде монтиран в средата над мястото за готвене, т.е. да не е изместен странично.
  • Мястото за готвене трябва да е по възможност по-тясно от абсорбатора. Максимално мястото за готвене трябва да е с еднаква ширина.
  • Мястото на монтаж трябва да е достъпно без проблеми. Също и за евентуално възникнало сервизно събитие абсорбаторът трябва да е лесно достъпен и да може да се демонтира. Имайте това предвид например при подреждане или ремонт на кухненски шкафове, етажерки, таванни или декоративни елементи от обкръжението на абсорбатора т.е. при монтаж на кухня.

Електрическо свързване

Абсорбаторът може да се включва само в правилно инсталиран защитен контакт AC 230 V ~ 50 Hz. Електрическата инсталация трябвада е изпълнена съгласно БДС. Ние Ви предлагаме качествени ел. услуги за свързване на кухненски аспиратори.